Ὁ κ. Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου καί ὁ ἐκ τῶν ἀντιπροέδρων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Laszlo Surjan, συναντήθηκαν μέ τούς Θρησκευτικούς Ἡγέτες τῆς Εὐρώπης γιά νά συζητήσουν τό θέμα: «Ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν γενεῶν: Ὁρίζοντας τὶς παραμέτρους γιὰ τὴν αὐριανὴ κοινωνία στὴν Εὐρώπη».

Εἴκοσι τέσσερις ἐκπρόσωποι θρησκειῶν: Χριστιανοί (Ὀρθόδοξοι, Καθολικοί, Προτεστάντες, Εὐαγγελικοί), Ἑβραῖοι καί Μουσουλμάνοι, ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκληση καὶ συναντήθηκαν στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή.

Τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐκπροσώπησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’.

Ἐπρόκειτο γιά τήν ὄγδοη ἐτήσια συνάντηση στή σειρά τῶν συναντήσεων πού ἐγκαινίασε ὁ πρόεδρος Barroso τό 2005, καί γιά τή τρίτη πού διεξάγεται στό πλαίσιο τῆς συνθήκης τῆς Λισαβόνας, ἡ ὁποία, στό ἄρθρο 17, προβλέπει ὅτι ἡ Ἕνωση διατηρεῖ «ἀνοιχτό, διαφανή καί τακτικό διάλογο» μέ τίς θρησκεῖες, τίς ἐκκλησίες καί κοινότητες μέ κοινές πεποιθήσεις. Ἡ συνάντηση καταδεικνύει γιά μία ἀκόμα φορά τή σημασία πού ἀποδίδουν τά εὐρωπαϊκά ὄργανα σέ αὐτόν τόν διάλογο.

Ὁ κ. Jose Manuel Barroso, πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς μεταξὺ ἄλλων δήλωσε καὶ τά ἑξῆς: «γιά τὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες, προκειμένου νά διασφαλίσουμε τὴν κατάλληλη ἰσορροπία ἀλληλεγγύης καὶ εὐθύνης μεταξὺ τῶν κρατῶν μελῶν. Ὠστόσο, πρόσθεσε ὅτι πρέπει νὰ ἀφιερώσουμε τουλάχιστον τὴν ἴδια προσοχὴ στὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν εὐθύνη μεταξὺ τῶν γενεῶν, δηλαδὴ τῶν νέων καὶ τῶν ἡλικιωμένων. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, θὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἐξέλθουμε ἀπὸ τὴν κρίση καὶ νὰ θέσουμε τὶς βάσεις τῆς μελλοντικῆς εὐημερίας μόνον ὅταν θέσουμε τὴν ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν λαῶν καὶ τῶν γενεῶν στὸ ἐπικέντρο τῶν ἐνεργειῶν μας» ἀνέφερε, προσθέτοντας ὅτι οἱ ἐκκλησίες καὶ οἱ θρησκευτικὲς κοινότητες εἶναι στὴν κατάλληλη θέση, ὦστε νὰ δημιουργήσουν γέφυρες ἐπικοινωνίας στὶς κοινωνίες μας».

Ὁ κ. Laszlo Surjan, ἐκ τῶν ἀντιπροέδρων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου πρόσθεσε: «Ἡ ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν γενεῶν ἀποτελεῖ ὑποχρέωση ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκὴ-χριστιανικὴ κληρονομιά, καθὼς καὶ ἀπὸ ἄλλες θρησκεῖες».

Ὁ κ. Herman Van Rompuy, πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου δήλωσε μεταξὺ ἄλλων καί τά ἑξῆς: «Δὲν μποροῦμε νὰ ἐπιτρέψουμε στοὺς ἑαυτούς μας τὴν πολυτέλεια, ἀπὸ κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πάνω ἀπ` ὅλα ἀνθρώπινη ἄποψη, μιάς «χαμένης γενιᾶς» στὴν Εὐρώπη. Δὲν ἔχουμε τὴν πολυτέλεια νὰ ἀφήσουμε κατὰ μέρος τοὺς ἡλικιωμένους λόγω μικρότερης παραγωγικότητας», συνέχισε, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ παραγωγικότητα τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσης ἀσφαλῶς δὲν μετρᾶται ὅπως ἡ παραγωγικότητα στὴν παραγωγὴ καταναλωτικῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ ἡ ἀφρικανικὴ σοφία μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὅταν πεθαίνει ἕνας ἠλικιωμένος χάνεται μια βιβλιοθήκη. Οἱ ἐκκλησίες, οἱ συναγωγές, τὰ τζαμιά, οἱ ναοὶ καὶ οἱ ΜΚΟ τους, τὰ σχολεῖα καὶ οἱ ἑνώσεις φέρνουν κοντὰ τοὺς ἀνθρώπους, σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο καὶ στὸ πλαίσιο αὐτὸ μποροῦν νὰ διαδραματίσουν σημαντικὸ ρόλο στὴ βελτίωση τῆς κατανόησης καὶ τῆς ἀμοιβαίας μάθησης μεταξὺ τῶν γενεῶν».

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’ μεταξύ άλλων, ἀνέφερε:

... « Μέσα στὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ παράδοση ἡ ἔννοια τῆς οἰκογένειας καταλαμβάνει μίαν κεντρικὴ καὶ περίοπτη θέση. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τήν κατεξοχὴν χριστιανικὴ ἀρετὴ τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης, ἡ οἰκογένεια γίνεται τὸ φυτώριο τῆς κοινωνίας ὅπου καλλιεργοῦνται οἱ ἔννοιες τοῦ σεβασμοῦ, τῆς φροντίδας καὶ τῆς εὐθύνης τοῦ ἑνὸς γιὰ τὸν ἄλλον ...

Ὅμως, ὅπως εἶναι φυσικό, στὶς σημερινὲς πολύπλοκες κοινωνίες μας ἡ ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν γενεῶν προχωρεῖ πολὺ πέραν ἀπὸ τὸ ἄτομο ...

Ὅσο οἱ ἄνθρωποι ζοῦν ὅλο καὶ περισσότερα χρόνια, τὸ βάρος τῆς στήριξης τοῦ συνεχῶς αὐξανόμενου ἀριθμοῦ τῶν ἀτόμων μεγαλύτερης ἡλικίας, ὅπως γιὰ παράδειγμα, τὸ κόστος τῶν συντάξεών τους καὶ τῆς ἰατροφαρμακευτικῆς τους περίθαλψης, θὰ ἐπιβαρύνει ὅλο καὶ μκρότερο ἀριθμό νεαρῶν ἀτόμων ...

Δημιουργεῖται ἕνας πραγματικὸς κίνδυνος οἱ νέοι νὰ ἀρχίσουν νὰ δυσανασχετοῦν γιὰ τὴν ἐπιβάρυνσή τους μὲ τὸ κόστος μιᾶς κοινωνίας ποὺ γερνᾶ – ἰδιαίτερα ὅταν νοιώθουν ὅτι οἱ ἴδιοι δὲν θὰ ἔχουν τὸ ἴδιο ἐπίπεδο διαβίωσης μὲ τὴ γενεὰ τῶν γονιῶν τους καί, ἰδιαίτερα, ὅταν ἡ ἀνεργία τῶν νέων εἶναι τόσο τραγικὰ ψηλὴ σ’ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη ...

Μέσα σ’αυτὲς τὶς συνθῆκες, ποτὲ προηγούμενα δὲν ὑπῆρξε μεγαλύτερη ἀνάγκη νὰ κτίσουμε σχέσεις ἀμοιβαίας ὑποστήριξης, σεβασμοῦ καὶ ἐμπιστοσύνης μεταξὺ τῶν γενεῶν ...

Ἄν μπορέσουμε νὰ βοηθήσουμε τὰ ἄτομα μεγαλύτερης ἡλικίας νὰ ζοῦν μὲ ἀνεξαρτησία καὶ παραγωγικὰ γιὰ περισσότερα χρόνια, ὅπως προτρέπει τὸ Εὐρωπαϊκό ἔτος ἐνεργούς γήρανσης καὶ ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν γενεῶν, τότε μποροῦμε νὰ περιορίσουμε τὸ βάρος αὐτὸ καὶ νὰ ἐνισχύσουμε τὴ διαγενεακὴ ἀλληλεγγύη.

Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μὲ τὴ θέση ὅτι τὸ εὐρωπαϊκό ἔτος ἐνεργοῦς γήρανσης καὶ ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν γενεῶν προσφέρει μιὰ ἐξαιρετικὴ εὐκαιρία γιὰ κινητοποίηση ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων φορέων, νὰ ἐργαστοῦν μὲ στόχο τὴν ἐξασφάλιση μιᾶς κουλτούρας ἐνεργοῦς γήρανσης, βασισμένης σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ προσφέρει εὐκαιρίες γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες.

Εἶναι ἐδῶ ποὺ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐργάζεται καὶ καταθέτει τὴ δική της συμβολὴ καὶ ρόλο. Ὑπογραμμίζει τὴν ἀνάγκη γιὰ:

• Τὴν ἐμπέδωση τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἡλικία, φῦλο, ἐθνικότητα, θρήσκευμα ἤ ἄλλο κριτήριο καὶ τὴν καταπολέμηση κάθε εἴδους προκαταλήψεων.

• Τὴν προώθηση δραστηριοτήτων ἐθελοντικῆς προσφορᾶς καὶ δράσης καὶ ἰδιαίτερα στὸ ἐπίπεδο τῆς τοπικῆς κοινότητας.

• Τὴν προώθηση τοῦ διαλόγου καὶ τῆς κατανόησης ἀνάμεσα στοὺς νέους καὶ τοὺς πιὸ ἡλικιωμένους.

• Τὴν προώθηση μεγαλύτερης κατανόησης τῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν καὶ τὴν ἐξεύρεση τρόπων γιὰ τὴν ἱκανοποίησή τους.

• Τὴν στήριξη τῆς οἰκογένειας ὡς τοῦ ὑγιοῦς κυττάρου τῆς κοινωνίας. Ἰδιαίτερα ἡ οὐσιαστικὴ στήριξη τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας ἀποτελεῖ τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν ὑπέρβαση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος καὶ τὴν στήριξη τῶν ταμείων κοινωνικῆς ἀσφάλισης ποῦ ἀντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα.

Ἡ Ἐκλησία τῆς Κύπρου εἶναι ἕτοιμη νὰ ἑνώσει τὶς δυνάμεις της μὲ ὅλους τοὺς παρισταμένους ἐδῶ σήμερα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν γενεῶν.

Χαίρομαι ἰδιαίτερα ποὺ ἡ χώρα μου, ἡ Κύπρος, θὰ φιλοξενήσει τὸ Συνέδριο γιὰ τὴ λήξη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἔτους Ἐνεργοῦς Γήρανσης καὶ Ἀλληλεγγύης 2012. Ἄς μεριμνήσουμε ὥστε ἡ ὤθηση ποὺ ἔχει δώσει τὸ Ἔτος αὐτὸ νὰ μὴ σταματήσει μὲ τὴ λήξη του ἀλλὰ νὰ συνεχίσει νὰ ἀποτελεῖ κινητήρια δύναμη, συμβάλλοντας στὴ δημιουργία μιᾶς καλύτερης καὶ δικαιότερης κοινωνίας γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες».

Ἡ συνάντηση συνεχίστηκε μέ δημοσιογραφική διάσκεψη μιάς περίπου ὥρας καί ὁλοκληρώθηκε μέ γεῦμα ἐργασίας κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου κατατέθηκαν οἱ τελευταῖες εἰσηγήσεις καί τοποθετήσεις τῶν συμμετεχόντων ἡγετῶν.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησης, οἱ συμμετέχοντες συμφώνησαν στὴν ἀνάγκη ἀνάπτυξης τῆς εὐαισθητοποίησης σχετικά μὲ τὶς τεράστιες κοινωνικὲς προκλήσεις, νὰ ἀναλάβουν εὐθύνες σὲ σημαντικοὺς τομεῖς ὅπως ἡ ἐνίσχυση τῆς ἀλληλεγγύης μεταξὺ νέων καὶ ἡλικιωμένων, καὶ ἡ καταπολέμηση τῶν διακρίσεων καὶ νὰ συνεισφέρουν ἀποτελεσματικὰ στὴ συνολικὴ στρατηγικὴ τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τὴν ἀνάπτυξη τῆς Εὐρώπης, ἐπιδιώκοντας τὴ βελτίωση τῆς ἐκπαίδευσης, τὴ μείωση τῆς φτώχειας, καὶ μιά πιό δίκαιη κοινωνία.

Πέραν τῶν τακτικῶν σεμιναρίων μέ τούς διαφόρους συνομιλητές, προβλέπεται μία ἐτήσια ὑψηλοῦ επιπέδου συνάντηση μέ τούς θρησκευτικούς ἡγέτες καί μία μέ ἐκπροσώπους φιλοσοφικῶν καί μή ὁμολογιακῶν ὀργανώσεων.

Στή συνάντηση συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Maroš Šefčovič καί ἡ Ἐπίτροπος κα Connie Hedegaard.

2012july12

2012july12p2

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191