Σεμινάριο στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέ θέμα

«Ἡ ἐφαρμογή τοῦ ἄρθρου 17 τῆς συνθήκης τῆς Λισαβόνας
γιά τόν διάλογο μεταξύ τῶν Εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν Ἐκκλησιῶν
καί φιλοσοφικῶν ὀργανώσεων», 30/05/2011.

Ὑπό τήν προεδρία τοῦ προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς 30ης Μαϊου 2011 στό Εὐρωκοινοβούλιο σεμινάριο μέ θέμα «Ἡ ἐφαρμογή τοῦ ἄρθ. 17 τῆς συνθήκης τῆς Λισαβόνας πού προνοεῖ διάλογο μεταξύ τῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεσμῶν καί Ἐκκλησιῶν καί φιλοσοφικῶν ὀργανώσεων». Τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στήν ἐκδήλωση ἐκπροσώπησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καί ὁ θεολόγος κ. Γεώργιος Ἰωάννου.

Τήν ἔναρξη τοῦ σεμιναρίου κύρηξε μέ εἰσαγωγική του ὁμιλία ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek. Ὁμιλητές ἦταν ὁ κ. Laszlo Tokes (ἐκ τῶν ἀντιπροέδρων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου), καθώς καί ἐκπρόσωποι Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν (Ὀρθόδοξος, Καθολικός καί Προτεστάντης), τῆς Ἰουδαϊκῆς καί Ἰσλαμικῆς θρησκείας.

Τόσο ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τόσο καί οἱ ὑπόλοιποι ὁμιλητές ἀνέλυσαν τίς θέσεις τους γιά τόν τρόπο ἐφαρμογῆς καθώς καί τό περιεχόμενο τοῦ ἀνοικτοῦ, διαφανοῦς καί κανονικοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν Εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν καί τῶν Ἐκκλησιῶν ὅπως αὐτός προνοεῖται στό ἄρθ.17 τῆς συνθήκης τῆς Λισαβόνας. Μεταξύ ἄλλων ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τόνισε ὅτι, ἡ βοήθεια τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν δημιουργία ἑνός καλύτερου κόσμου. Ἔθεσε ἀκόμα διάφορα ἐρωτήματα πρός συζήτηση γιά τόν ἐν ἐξελίξει διάλογο μέ τίς Ἐκκλησίες καί τίς φιλοσοφικές ὀργανώσεις.

Μετά τό πέρας τῶν τοποθετήσεων ἀκολούθησε ἐπικοδομητικός διάλογος μεταξύ τῶν συμμετεχόντων στό σεμινάριο. 

2011may31efa

2011may31efa2

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191