2011may31ekkl

Ὁ κ. Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ κ. Jersey Buzek, Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί ὁ κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου συναντήθηκαν μέ τούς Θρησκευτικούς Ἡγέτες γιά νά συζητήσουν τό θέμα: «Συνεταιρισμός γιά τήν δημοκρατία καί κοινή εὐημερία: ἡ κοινή ἐπιθυμία γιά προαγωγή τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν».

Στήν συνάντηση τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β', ἐκπροσώπησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στίς Βρυξέλλες.

Εἴκοσι δύο ἐκπρόσωποι θρησκειῶν: Χριστιανοί (Ὀρθόδοξοι,, Καθολικοί, Προτεστάντες), Ἑβραῖοι, Μουσουλμάνοι καί ἐκπρόσωπος βουδιστικῶν κοινοτήτων, συναντήθηκαν στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή καί συζήτησαν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες, μέ σκοπό τήν οἰκοδόμηση μίας ἑταιρικῆς σχέσης γιά τή δημοκρατία καί τήν κοινή εὐημερία μεταξύ της Εὐρώπης καί τῶν γειτονικῶν χωρῶν.

Ἐπρόκειτο γιά τήν ἕβδομη ἐτήσια συνάντηση στή σειρά τῶν συναντήσεων πού ἐγκαινίασε ὁ πρόεδρος Barroso τό 2005, καί γιά τή δεύτερη πού διεξάγεται στό πλαίσιο τῆς συνθήκης τῆς Λισαβόνας, ἡ ὁποία, στό ἄρθρο 17, προβλέπει ὅτι ἡ Ἕνωση διατηρεῖ «ἀνοιχτό, διαφανή καί τακτικό διάλογο» μέ τίς θρησκεῖες, τίς ἐκκλησίες καί κοινότητες μέ κοινές πεποιθήσεις. Ἡ συνάντηση καταδεικνύει γιά μία ἀκόμα φορά τή σημασία πού ἀποδίδουν τά εὐρωπαϊκά ὄργανα σέ αὐτόν τόν διάλογο.

Ὁ κ. Jose Manuel Barroso, πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς δήλωσε τά ἑξῆς: «Καθῆκον καί φιλοδοξία μᾶς εἶναι νά οἰκοδομήσουμε τή δημοκρατία, τόν πλουραλισμό, τό κράτος δικαίου, τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί τήν κοινωνική δικαιοσύνη ὄχι μόνο στή Εὐρώπη ἀλλά καί στίς γειτονικές μας χῶρες. Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι αὐτές οἱ προκλήσεις μπορεῖ νά ἀντιμετωπιστοῦν μόνο μέ τή συμβολή τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Οἱ σημερινές συζητήσεις μᾶς ἐπιβεβαίωσαν τήν κοινή μας δέσμευση νά προαγάγουμε τά δημοκρατικά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες, μεταξύ ἄλλων, καί τήν ἐλευθερία τῆς πίστης καί τή θρησκευτική ἐλευθερία».

Ὁ κ. Jerzy Buzek, πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου πρόσθεσε: «Οἱ θρησκευτικές κοινότητες ἔχουν ὕψιστη σημασία γιά τόν κοινωνικό ἱστό τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ. Τό ἴδιο ἰσχύει ὅσον ἀφορᾶ τίς δυναμικές ἀλλαγές πού συμβαίνουν στή γειτονιά μας. Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει πάντα ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς πίστης καί ἡ θρησκευτική ἐλευθερία ἀποτελοῦν τό πλέον θεμελιῶδες δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου. Γιά νά εἶναι ἀπόλυτα ἀποτελεσματική στό πλαίσιο τῆς πολιτικῆς τῆς γειτονίας, ἡ ΕΕ πρέπει νά συνεργαστεῖ ἐπί τόπου μέ τίς θρησκευτικές ὁμάδες γιά ζητήματα πού καλύπτουν εὐρύτατο φάσμα, ἀπό τήν ἐκπαίδευση καί τήν ὑγειονομική περίθαλψη ἕως τήν ἀνοικοδόμηση κοινωνιῶν μετά ἀπό κρίσεις».

Ο Herman Van Rompuy, πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου δήλωσε τά ἑξῆς: «Ἄς μή ξεχνᾶμε τήν ἱστορία! Ἡ ἱστορία γεννιέται αὐτή τή στιγμή στή βόρεια Ἀφρική καί στόν Ἀραβικό κόσμο – μία μακρά πορεία πρός τήν ἐλευθερία καί τή δικαιοσύνη. Πρός αὐτές ἀκριβῶς τίς ἀξίες πού ἔχουν τίς ρίζες τους στίς εὐρωπαϊκές συνθῆκες. Δέν εἶναι λοιπόν τώρα ὁ καιρός γιά μᾶς τούς Εὐρωπαίους νά γίνουμε λιγότερο ἀνεκτικοί ἤ ἀνεξίθρησκοι, νά γίνουμε περισσότερο ἐγωιστές ἤ ὑλιστές – ἤ πιό ρατσιστές. Οἱ ἀξίες δέν μποροῦν νά ἐπιζήσουν χωρίς πνευματικό, θρησκευτικό ἤ ἠθικό ὑπόβαθρο. Καί ἐδῶ ἀκριβῶς μπορεῖτε νά διαδραματίσετε καθοριστικό ρόλο. Κανένας δέν ἔχει τό μονοπώλιο τῶν μεγάλων ἀνθρώπινων ἀξιῶν πού δίνουν νόημα στή ζωή μας καί στήν κοινωνία μας. Χωρίς ὅμως αὐτό τό ὑπόβαθρο, χωρίς αὐτή τήν ὤθηση, τά πάντα μποροῦν νά καταρρεύσουν. Καί νά τό ξέρουμε.» 

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Πορφύριος μετέφερε στήν συνάντηση τό μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καί Νέας Ἰουστινιανῆς κ.κ. Χρυσοστόμου Β’, στό ὁποῖο μεταξύ ἄλλων ἀναφέρονται:

... «Δέν διαφεύγει ὅμως τῆς προσοχῆς μας ὅτι σέ χῶρες ὅπως ἡ Αἴγυπτος, οἱ Κόπτες Χριστιανοί ποῦ ζοῦν ὡς μειονότητα, στοχοποιοῦνται καί γίνονται ἀντικείμενο ἐκτόνωσης τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ. Παρόμοια γεγονότα ἐναντίον Χριστιανῶν ἔχουν σημειωθεῖ καί σέ ἄλλες χῶρες τῆς περιοχῆς μέ γνωστότερα ἐκεῖνα τοῦ Ἰράκ. Τά θλιβερά αὐτά ἐπεισόδια ποῦ παραβιάζουν τήν θρησκευτική ἐλευθερία εἰρηνικῶν πολιτῶν, πρέπει νά τερματιστοῦν ἄμεσα, νά ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη καί νά ἀποφευχθεῖ ἔτσι ὁ κίνδυνος κλιμάκωσής τους.

Δυστυχῶς ὅμως σοβαρές παραβιάσεις τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας λαμβάνουν χώρα καί ἐντός της Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ὅπως τήν Κύπρο. Οἱ κατοχικές δυνάμεις τῆς Τουρκίας, ποῦ ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 1974 κατέχουν τό 37% τοῦ νησιοῦ, ἀπαγορεύουν τήν ἐλεύθερη πρόσβαση σέ μεγάλο ἀριθμό χριστιανικῶν θρησκευτικῶν μνημείων, καθώς καί τήν συντήρηση καί ἀποκατάστασή τους. Τόν περασμένο Μάρτιο (13/3/2011) ἔθεσαν σέ κράτηση πρώην καί νῦν Εὐρωβουλευτές ποῦ προσπάθησαν νά εἰσέλθουν σέ χριστιανικό ναό τῆς σφραγισμένης πόλης τῆς Ἀμμοχώστου.

Οἱ ἀρχές τοῦ «ψευδοκράτους» παραβιάζοντας βασικά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀρνοῦνται τήν παροχή ἄδειας τέλεσης θρησκευτικῶν ἀκολουθιῶν σέ ἐπισκόπους καί ἄλλους κληρικούς. Διακόπτουν ἤ παρενοχλοῦν τίς θρησκευτικές ἀκολουθίες τῶν λίγων ἐγκλωβισμένων χριστιανῶν στήν Καρπασία. Ἀλλάζουν τήν θρησκευτική χρήση τῶν ναῶν σέ πολιτιστικά κέντρα, ἀποθῆκες, σταύλους, τζαμιά καί ἐπιτρέπουν τό γκρέμισμα ἄλλων μέ μπουλντόζες.

Ζητοῦμε ἀπό τούς Εὐρωπαϊκούς Θεσμούς ὅπως ἀσκήσουν ὅλη τήν πολιτική, οἰκονομική καί ἄλλη ἐπιρροή τους πρός τήν Τουρκία γιά τήν ἐξασφάλιση καί προστασία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν χριστιανῶν κατοίκων τῆς Κύπρου, μιᾶς ἐλευθερίας ποῦ ἀποτελεῖ προϋπόθεση ὅλων τῶν ἄλλων μορφῶν ἐλευθερίας.

Στόν κοινό ἀγώνα γιά τήν ἐπικράτηση, στήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο τῶν οἰκουμενικῶν ἀξιῶν, ὡς Ἐκκλησία Κύπρου δεσμευόμαστε καί καταθέτουμε ὅλες μας τίς δυνάμεις».

Ἡ συνάντηση συνεχίστηκε μέ δημοσιογραφική διάσκεψη μιᾶς περίπου ὥρας καί ὁλοκληρώθηκε μέ γεῦμα ἐργασίας κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου κατατέθηκαν οἱ τελευταῖες εἰσηγήσεις καί τοποθετήσεις τῶν συμμετεχόντων ἡγετῶν.

Οἱ συζητήσεις διεξήχθηκαν μέ πνεῦμα ἀνοικτό καί ἔντιμο. Οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες 13 κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ (Ἡνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Σουηδία, Οὐγγαρία, Γαλλία, Βέλγιο, Αὐστρία, Ἰταλία, Ρουμανία, Ἑλλάδα, Κύπρος, Πολωνία καί Κάτω Χῶρες) καί 3 τρίτων χωρῶν (Ρωσίας καί Βοσνίας καί Ἐρζεγοβίνης) χαιρέτισαν τή σταθερή καί ἀνανεωμένη δέσμευση τῆς ΕΕ μέ τούς ἐγγύτερους γείτονές της. Ἐξέφρασαν τήν πρόθεσή τους νά συνεργαστοῦν στό πλευρό τῶν εὐρωπαϊκῶν ὀργάνων γιά νά προαγάγουν τή δημοκρατία, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς θεμελιώδεις ἐλευθερίες, ἀπαράβατη προϋπόθεση γιά τήν οἰκοδόμηση πλουραλιστικῶν καί δημοκρατικῶν κοινωνιῶν.

Στή συνάντηση συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Laszlo Tokes, ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κᾶ Viviane Reding, ὁ Ἐπίτροπος κ. John Dalli, ὁ Ἐπίτροπος κ. Stefan Fule καί ἡ Ἐπίτροπος κά Cecilia Malmstrom.

2011may31ekkl2

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191