Συνάντηση Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν μέ τόν κ. Jose Manuel Barroso, Πρόεδρο τής Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς,
τόν κ. Jersey Buzek, Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τόν κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου,
μέ θέμα τους: καταπολέμηση τῆς φτώχειας καί τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ Βρυξέλλες, 19 Ἰουλίου 2010.

2010july19

(photos by the European Commission site)

Ὁ κ. Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος τής Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ κ. Jersey Buzek, Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί ὁ κ. HermanVan Rompuy, Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου συναντήθηκαν μέ τούς Θρησκευτικούς Ἡγέτες γιά νά συζητήσουν τούς τρόπους ἀντιμετώπισης καί καταπολέμησης τῆς φτώχειας καί τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. Οἱ ἡγέτες προέρχονται ἀπό τόν Χριστιανισμό, Ἰουδαϊσμό, Μουσουλμανισμό καί τίς κοινότητες τῶν Sikh καί Hindu.

Στήν συνάντηση τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β', ἐκπροσώπησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, Διευθυντής τῶν Γραφείων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στίς Βρυξέλλες. Στήν συνάντηση ἔλαβε μέρος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος Β'.

Πρόκειται γιά τήν 6η συνεχόμενη ἀπό μιά σειρά ἐτήσιων συναντήσεων πού δρομολόγησε ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Επιτροπής κ. JoseManuel Barroso ἀπό τό 2005 συνάντηση μέ τούς Θρησκευτικούς Ἡγέτες. Ἡ συνάντηση διήρκησε ἀπό τίς 10 π.μ. ἕως τίς 2 μ.μ. Ξεκίνησε μέ τοποθετήσεις τῶν τριῶν Προέδρων ἐπί τοῦ θέματος τῆς συνάντησης καί ἀκολούθησαν οἱ τοποθετήσεις τῶν Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ἔκανε τήν ἀκόλουθη δήλωση: «Στήν Εὐρώπη, ὑπάρχουν ἑκατομμύρια πολῖτες πού ζοῦν σέ συνθῆκες κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. Πρόκειται γιά ἀπογοητευτικό φαινόμενο γιά μιά ἀπό τίς πλουσιότερες περιοχές τοῦ κόσμου! Μέ τήν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρώπης ἀπό τήν κρίση, ἐπιθυμῶ νά δῶ μιά γενιά ἀνάπτυξης πού θά ἐντάσσει τίς πιό εὐάλωτες κατηγορίες πληθυσμοῦ στόν κύριο κοινωνικό ἱστό.» Καί πρόσθεσε: «Οἱ ἐκκλησίες καί οἱ θρησκευτικές κοινότητες εἶναι σημαντικοί φορεῖς παροχῆς κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν στά κράτη μέλη της ΕΕ. Ἄν θέλουμε νά καταπολεμήσουμε ἀποτελεσματικά τήν φτώχεια, εἶναι σημαντικό νά ἀντλήσουμε διδάγματα ἀπό την μακροχρόνια καί εὐρεία πεῖρα τους.»

Ὁ κ. Jerzy Buzek, Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, πρόσθεσε: «Ἡ ὑπόσχεση μιᾶς καλύτερης ζωῆς γιά όλους χωρίς ἐξαίρεση πρέπει νά είναι πάντα στό ἐπίκεντρο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἰκοδομήματος. Ἡ καταπολέμηση τῆς φτώχειας καί τοῦ κοινωνικού ἀποκλεισμοῦ ἀποτελεῖ καθῆκον ὅλων τόσο σέ τοπικό, ἐθνικό και εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο ὅσο καί τῶν πολιτῶν καί ἐκκλησιῶν. Πρώτη καί κύρια προτεραιότητά μας εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς κοινωνικῆς καί οικονομικής ἀσφάλειας. Ὁ ρόλος τῶν ἐκκλησιῶν στό πλαίσιο αὐτό εἶναι κρίσιμος. Συμβάλλουν μέ τήν μακρά τους πείρα στό κοινωνικό ἔργο μέ μεμονωμένα ἄτομα και ὁλόκληρες κοινότητες. Ἡ πεῖρα αὐτή εἶναι σήμερα, πού διερχόμαστε περίοδο κρίσης, τόσο πολύτιμη ὅσο ποτέ».

Ὁ κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἔκανε τήν ἀκόλουθη δήλωση: «Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι τό θέμα αὐτό συνδέεται κατά κύριο λόγο μέ τήν ἔλλειψη μόνιμης στέγης, μέ τήν καλύτερη πρόσβαση στήν ἀγορά ἐργασίας, μέ τή δυνατότητα πρόσβασης σέ ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη μέ ὅλα αὐτά πού συνιστοῦν "τίς ὑλικές συνθῆκες τῆς ζωῆς». Ἀλλά ἡ καταπολέμηση τῆς φτώχειας καί τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ ἀποβλέπει, στήν οὐσία, στήν ἀποκατάστασης τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, τῆς ἀξιοπρέπειας ἀνδρῶν καί γυναικῶν.Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο πρέπει ἐπίσης νά λαμβάνονται ὑπόψη θέματα κοινωνικῆς, πολιτιστικῆς καί ἠθικῆς φύσης.»

Στήν τοποθέτηση του ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος μεταξύ ἄλλων υπογράμμισε:

« Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου πιστεύει πώς ὅλοι οἱ κοινωνικοί θεσμοί πρέπει νά συνεργαστοῦμε ὥστε, νά ληφθοῦν ἀνακουφιστικά μέτρα γιά τίς εὐάλωτες κοινωνικά ομάδες: τίς μεγάλες ἀλλά καί τίς μέ χαμηλό εἰσόδημα οἰκογένειες, τούς ἡλικιωμένους μέ χαμηλές συντάξεις, τούς ἀστέγους, ἀνέργους καί μετανάστες. Εἶναι ἐνθαρρυντικός ὁ στρατηγικός στόχος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τήν ἐξαγωγή 20 ἑκατομμυρίων Εὐρωπαίων ἀπό τήν φτώχεια μέχρι τό 2020 ὅμως δέν ἐπαρκεῖ γιά τήν οὐσιαστική ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος.

Παράλληλα ὅμως μέ αὐτά θέτουμε ὡς σημαντικότερο στόχο τήν θεραπεία τῶν αἰτιῶν τῆς οἰκονομικῆς κρίσης πού ὁδήγησε στήν δραματική αὔξηση τῆς φτώχειας. Χωρίς τήν ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τους ἡ ἀνακύκλωση τῆς κρίσης εἶναι ἀναπόφευκτη. Ἡ ριζική θεραπεία προϋποθέτει τήν ἐπανεύρεση τῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν πού γιά δύο χιλιάδες χρόνια νοηματοδοτοῦν τόν εὐρωπαϊκό πολιτισμό, όπως: ὁ σεβασμός τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀλληλεγγύη καί διακονία τῶν πτωχῶν καί περιθωριοποιημένων ἀνθρώπων, ἡ κοινωνική δικαιοσύνη καί ὁ σεβασμός στήν δημιουργία.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ζεῖ καί συμπάσχει μέ τό κοινωνικό δρᾶμα τῶν φτωχῶν καί κοινωνικά ἀπερριμένων παιδιῶν της. Ἐργάζεται μέ τά μέσα πού διαθέτει γιά τήν ὑλική καί πνευματική ἀνακούφιση ὅσων ζητοῦν τήν βοήθεια της. Αὐτά διεκπεραιώνονται μέσω τοῦ δικτύου τῶν ἐνοριῶν καί τῶν ἐθελοντῶν συνεργατῶν της. Εἶναι παροῦσα καί στίς Βρυξέλλες μέ το Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας της στούς Εὐρωπαϊκούς Θεσμούς.Εἶναι πρόθυμη καί δεσμεύεται νά συμμετάσχει στήν Εὐρωπαϊκή Πλατφόρμα, πού πολύ ὀρθά ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἐξήγγειλε, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς φτώχειας καί τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. Γιά ὅλους μας ὁ ἀγῶνας αὐτός δέν εἶναι προαιρετικός ἀλλά ἐπιβεβλημένο καθῆκον καί γιά τήν παροῦσα ἀλλά καί τίς ἐπερχόμενες γενεές.»

Ἡ συνάντηση συνέχισε μέ δημοσιογραφική διάσκεψη μιάς περίπου ὥρας καί ὁλοκληρώθηκε μέ γεῦμα ἐργασίας κατά τη διάρκεια τοῦ ὁποίου κατατέθηκαν οἱ τελευταῖες εἰσηγήσεις καί τοποθετήσεις τῶν συμμετεχόντων ἡγετῶν.

Τό ἔτος 2010, ἀποτελεῖ Εὐρωπαϊκή χρονιά ἀντιμετώπισης τῆς φτώχειας καί τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ, οἱ Εὐρωπαϊκοί θεσμοί εἶναι δεσμευμένοι σέ διάλογο μέ τούς Θρησκευτικούς ἡγέτες βάση τῆς συνθήκης τῆς Λισαβόνας, ὀποῦ στό ἄρθρο 17 παράγ.3 προβλέπεται « ἀνοιχτός, διαφανής καί κανονικός» διάλογος μέ τίς Ἐκκλησίες.

Οἱ συζητήσεις χαρακτηρίσθηκαν ἀπό εἰλικρίνεια καί ἀνοικτό πνεῦμα. Οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες, πού προέρχονται ἀπό δεκατέσσερα κράτη μέλη (Γαλλία, Ἡνωμένο Βασίλειο. Γερμανία, Βέλγιο, Ἰταλία, Κάτω Χῶρες, Ἑλλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Οὑγγαρία, Σλοβακία, Πολωνία καί Δανία) ἐξέφρασαν τήν ὑποστήριξη τους γιά τήν στρατηγική Εὐρώπη 2020 καί γιά τούς κοινωνικούς καί ἐκπαιδευτικούς της στόχους. Ἐνθάρρυναν τά εὐρωπαϊκά θεσμικά ὄργανα νά καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες ἰδίως μέ σκοπό τή βελτίωση τῆς πρόσβασης στήν ἀγορά ἐργασίας, τήν καλύτερη στοχοθέτηση τῶν κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν στά κράτη μέλη καί τή διασφάλιση τῆς ἰσότητας εὐκαιριῶν μέ σκοπό τήν πρόσβαση σέ ἐκπαίδευση καί κατάρτιση.

Ἕνα ἀπό τά μέτρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς στρατηγικῆς τοῦ 2020 εἶναι νά μειώσουν κατά 20 ἑκατομ. τούς φτωχούς καί κοινωνικά ἀποκλεισμένους, δηλαδή ποσοστό 25%.

Γιά νά ἐπιτευχθοῦν οἱ στόχοι ἡ Ἐπιτροπή πρότεινε μιά σειρά ταυτόχρονων καί διαφορετικῶν μέτρων ὥστε νά δημιουργήσει περισσότερες θέσεις ἐργασίας, καλύτερης ποιότητας, νά ἐπενδύσει περισσότερο στήν Παιδεία, τήν γνώση, νά ἐπανεντάξει τούς ἀνέργους, νά ἐγγυηθεῖἰσότητα καί δίκαιη πρόσβαση στήν μόρφωση, τήν κοινωνική προστασία καί τό σύστημα ὑγείας.

Στή συνάντηση συμμετεῖχαν ἐπίσης τά ἑξῆς μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς: Ἡ ἀντιπρόεδρος Viviane Reding, ὁ ἀντιπρόεδρος Antonio Tajani, ὁ ἀντιπρόεδρος Maroš Šefčovič, ἡ ἐπίτροπος Μαρία Δαμανάκη καί ὁ ἐπίτροπος László Andor.

 2010july19p2

(photos by the European Commission site)

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191