2012mart29

Ἡπερί Κύπρου ἀναφορά.

Μέσα στά πλαίσια τῆς ἐτήσιας ἀναφορᾶς της, γιά τό ἔτος 2012, ἡ ἀνεξάρτητη Ἀμερικανική Ἐπιτροπή γιά τήν Διεθνή Θρησκευτική Ἐλευθερία, ἀναφέρει γιά τήν κατάσταση στήν κατεχόμενη Κύπρο τά ἀκόλουθα:

Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐπιτροπῆς πού ἐρεύνησε μόνο τό θέμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ὄχι τήν νομική ὑποστάση τῶν κατεχομένων ἤ τίς συνεχιζόμενες προσπάθειες ἐπανένωσης, κατέληξε στά ἐξῆς τρία βασικά ζητήματα: α) τήν ἀδυναμία πρόσβασης καί λειτουργίας σέ τόπους λατρείας καί κοιμητήρια, ἰδιαίτερα αὐτῶν πού βρίσκονται σέ βάσεις καί ζῶνες τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀλλά καί σέ ἄλλες θρησκευτικές κοινότητες, β) τήν ἐρείπωση ἐκκλησιῶν καί κοιμητηρίων καθώς καί τήν μή διαφύλαξη τῆς θρησκευτικῆς κληρονομιᾶς ὅπως εἰκόνων, μωσαϊκῶν καί ἄλλων θρησκευτικῶν συμβόλων καί γ) τήν ἔλλειψη σχολείων καί εὐκαιριῶν γιά τούς νέους ἀνθρώπους πού ὁδηγεῖ στήν μαζική ἔξοδο τῶν Ἑλληνοκυπρίων καί τῶν ἄλλων μειονοτήτων ἀπό τά κατεχόμενα.

Σύμφωνα μέ τήν Ἐπιτροπή, τά προαναφερθέντα παρεμποδίζουν ὅχι μόνο τήν θρησκευτική ἐλευθερία στά ἐναπομείναντα μέλη τῶν κοινοτήτων ἀλλά καί τήν συνέχιση τῆς συρρίκνωσης τῶν μειονοτήτων στό κατεχόμενο τμῆμα τῆς νήσου.

Ἐπίσης, ἡ παρουσία 35.000-40.000 τούρκων στρατιωτῶν ἀποτελεῖ ἀπό μόνη της ἀνασταλτικό παράγοντα στήν θρησκευτική ἐλευθερία, ἀλλά καί ἡ ἐτήσια οἰκονομική βοήθεια $6-8 δίς τῆς Τουρκίας ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα, ὅπως πολλοί εἰδικοί συμφωνοῦν, ὅτι: α) ἡ αὐτονομία τῶν κατεχομένων δέν εἶναι ξεκάθαρη καί β) ἡ Τουρκία ἀσκεῖ ἔλεγχο στήν πολιτική τῶν Τουρκοκυπρίων.

Σέ περιοχές ἄμεσα ἐλεγχόμενες ἀπό τόν Τουρκικό στρατό ἡ πρόσβαση παραμένει δύσκολη ἐνῶ σέ αὐτές πού ὁ ἔλεγχος εἶναι ἔμμεσος ἡ πρόσβαση στά θρησκευτικά μνημεία ναί μέν εἶναι πιό εὔκολη ἀλλά ὁ περιορισμός ὑπάρχει.

Ἡ ἐπισκεψιμότητα τῶν Ἑλληνοκυπρίων στά ὑπόλοιπα θρησκευτικά μνημεῖα καί τίς ἐκκλησίες πραγματοποιεῖται ὁποιαδήποτε στιγμή ἐνῶ ἡ τέλεση τῆς θείας λειτουργίας σέ ἐκκλησίες ἤ μοναστήρια ἀπό τούς κληρικούς χρειάζεται γραπτή ἄδεια ἀπό τίς ‘‘τουρκοκυπριακές ἀρχές‘‘.

Ἡ αἴτηση πρέπει νά ὑποβάλλεται δέκα ἐργάσιμες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν θεία λειτουργία. Ἑξαίρεση ἀποτελοῦν μόνο δύο Ἑλληνοκύπριοι Ὀρθόδοξοι κληρικοί στά χωριά τῶν ἑλληνοκυπρίων ἐγκλωβισμένων, Ριζορκάρπασο καί Ἁγία Τριάδα.

Ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 2011 κατατέθηκαν 43 αἰτήσεις ἄσκησης θείας λειτουργίας στά κατεχόμενα ἐκ τῶν ὁποίων 34 ἐγκρίθηκαν καί 9 ἀπορρίφθηκαν, ἐνῶ στόν Ἐπίσκοπο Καρπασίας ἀπαγορεύτηκε νά λειτουργήσει δύο φορές.

Τέλος, ἡ Κυπριακή Δημοκρατία, χριστιανοί καί ἑβραῖοι ἡγέτες ἀνέφεραν ὅτι στά κατεχόμενα, 500 περίπου μοναστήρια, ἐκκλησίες καί κοιμητήρια βεβηλώθηκαν ἐσκεμμένα καί καταστράφηκαν ἀπό τήν ἀμέλεια τῶν Τουρκικῶν καί ‘‘Τουρκοκυπριακῶν ἀρχών‘‘ ἐνῶ πολλᾶ χρησιμοποιοῦνται γιά μή-θρησκευτικούς σκοπούς ὅπως ἀποθῆκες ἤ κοινόχρηστους χώρους.

Τόν Φεβρουάριο τοῦ 2012, ἡ Δικοινοτική Τεχνική Ἐπιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιᾶς, συντονισμένη ὑπό τήν αἰγίδα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἀνακοίνωσε πῶς θά προχωρήσει μέ σχέδιο ἐκτάκτου ἀνάγκης ἐκπονημένο ἀπό τό Πανεπιστήμιο τῆς Πάτρας στήν Ἑλλάδα, στήν ὑποστήριξη καί ἀποκατάσταση τοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα στήν χερσόνησο τῆς Καρπασίας στήν κατεχόμενη Κύπρο. Ἡ Δικοινοτική Τεχνική Ἐπιτροπή θά ἔχει τήν γενική εὐθύνη συντήρησης καί ἐποπτείας τῶν ἐπείγουσων ἐργασιῶν ἀποκατάστασης.

Τόν Μάϊο τοῦ 2011, τό διακοσίων ἐτῶν παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Θέκλας στό χωριό Βοκολίδα, καταστράφηκε ἀπό ἀτύχημα, ὅπως ἀναφέρθηκε. Τό γεγονός αὐτό καταδικάστηκε ἀπό τίς ‘‘Τουρκοκυπριακές ἀρχές‘‘, δύο ἄτομα συνελήφθησαν καί τό Τμῆμα ἀρχαιοτήτων καί Μουσείων ὑποσχέθηκε τήν ἐπανακατασκευή της.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Λόγω τῆς συστηματικῆς, συνεχιζόμενης καί ὀφθαλμοφανούς παραβίασης τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ Ἐπιτροπή τῆς Διεθνοῦς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας συνιστᾶ στήν Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ νά τοποθετήσουν τήν Τουρκία ὡς Χώρα Ἰδιαίτερης Ἀνησυχίας (Country of Particular Concern) καί στίς διμερεῖς σχέσεις μέ αὐτήν νά παροτρύνει τήν Τουρκική Κυβέρνηση νά προσαρμόσει τίς νομοθεσίες καί πρακτικές της μέ τά Διεθνή πρότυπα γιά τήν Ἐλευθερία.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ:

Ἡ Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ πρέπει:

- Νά παροτρύνει τήν Τουρκική Κυβέρνηση νά ἐπιτρέψει στίς θρησκευτικές κοινότητες πού κατοικοῦν στήν ἐλεύθερη καί κατεχόμενη Κύπρο, τήν πρόσβαση στούς χώρους λατρείας καί στά κοιμητήρια πού βρίσκονται σέ περιοχές καί ζῶνες ὑπό τόν τουρκικό στρατό.

- Νά παροτρύνει τήν Τουρκική Κυβέρνηση καί τίς ‘‘Τουρκοκυπριακές ἀρχές‘‘ νά ἐγκαταλείψουν ὅλους τούς περιορισμούς στήν πρόσβαση καί χρήση τῶν ἐκκλησιῶν καί ἄλλων χώρων λατρείας, συμπεριλαμβανομένου καί τῆς ἀπαιτούμενης αἴτησης ἄδειας γιά τήν Θεία Λειτουργία.

- Νά παροτρύνει τίς ‘‘Τουρκοκυπριακές ἀρχές‘‘ καί τόν Τουρκικό στρατό νά ἐπιστρέψουν ὅλους τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας καί κοιμητηρίων στούς νόμιμους δικαιούχους, τήν παύση κάθε εἴδους βεβήλωσης καί καταστροφῆς τῶν Ὀρθόδοξων, Μαρωνιτικῶν, Ἀρμενικῶν καί Ἑβραϊκῶν θρησκευτικῶν περιουσιῶν καί τήν παύση τῆς χρήσης τῶν θρησκευτικῶν χώρων ὡς στάβλῶν, στρατιωτικῶν ἀποθηκῶν, συνεργίων αὐτοκινήτων, δημόσιων χώρων ψυχαγωγίας καί ἄλλων μή-θρησκευτικῶν σκοπῶν.

- Νά παροτρύνει τήν Τουρκική Κυβέρνηση καί τίς ‘‘Τουρκοκυπριακές ἀρχές‘‘ νά ἐπιτρέψουν τήν ἀποκατάσταση τοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα καί ἄλλων ἐκκλησιῶν πού βρίσκονται στή κατεχόμενη Κύπρο.

- Νά παροτρύνει τήν Τουρκική Κυβέρνηση καί τίς ‘‘Τουρκοκυπριακές ἀρχές‘‘ νά ἐπιστρέψουν τίς χριστιανικές θρησκευτικές εἰκονογραφίες καί ἄλλα θρησκευτικά ἔργα τέχνης πού βρίσκονται στά χέρια τῶν ‘‘Τουρκοκυπριακῶν ἀρχῶν ‘‘ καί αὐτές πού παραμένουν ἀκόμα στίς ἐκκλησίες, στούς νόμιμους ἰδιοκτῆτες τους.

- Νά παροτρύνει τήν Τουρκική Κυβέρνηση καί τίς ‘‘Τουρκοκυπριακές ἀρχές‘‘ νά παράσχουν ἕναν πλήρη κατάλογο θρησκευτικῶν ἔργων τέχνης καί νά ἐπιτρέψουν τήν πρόσβαση στίς ἀρχές τῆς UNESCO, ἐάν ἡ τελευταία τό κρίνει σκόπιμο καί ἀπαραίτητο νά ἐπανεξετάσει ὅλα τα ὑλικά αὐτά πού βρίσκονται ὑπό τήν κατοχή τῶν ‘‘Τουρκοκυπριακῶν ἀρχών‘‘ καί τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ.

 

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191