2010okt

Μωσαϊκό Κανακαριάς

Στίς 28 Σεπτεμβρίου 2010 τό Ἀμερικανικό Κογκρέσο ὑιοθέτησε τό ψήφισμα H.Res.1631, μέ τό ὁποῖο καλεῖ τήν Τουρκία νά προστατεύσει τά θρησκευτικά μνημεῖα καί ἔργα τέχνης στήν κατεχόμενη Κύπρο καθώς ἐπίσης νά σεβαστεῖ τά θρησκευτικά δικαιώματα καί ἐλευθερίες.

Τό ψήφισμα H.Res.1631 κατατέθηκε ἀπό τούς συμπροέδρους τῆς Ἐπιτροπῆς Ἑλληνικῶν Θεμάτων τοῦ Κογκρέσου, Ἑλληνοαμερικάνους βουλευτές κ. Κώστα Μπιλιράκη καί την κα Καρολίν Μαλόνη. Στό ψήφισμα τονίζεται δυναμικά τό γεγονός τῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974 στήν Κύπρο καί τῆς παράνομης κατοχῆς τοῦ 1/3 τοῦ νησιοῦ ἀπό τά τουρκικά στρατεύματα ἀλλά καί τῆς ἕως σήμερα ἀπαγόρευσης ἀπό τά τουρκικά στρατεύματα στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καί ἰδιαίτερα στούς ἐγκλωβισμένους νά ἀσκοῦν ἐλεύθερα τά θρησκευτικά τους καθήκοντα.

Ἔχοντας ὑπ'ὄψιν τό ψήφισμα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν τοῦ 1996 πού ἀποδεικνύει ὅτι στό βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου ἐφαρμόζονται αὐστηροί περιορισμοί στίς κοινότητες σέ θέματα θρησκείας καί βασικῶν ἐλευθεριῶν, τό ψήφισμα H.Res.1631 ἐκτιμᾶ πώς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς θά εἶναι ἡ ἐξαφάνιση ὁρισμένων κοινοτήτων στά κατεχόμενα.

Σχετικά μέ τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες, γίνεται ἀναφορά: στόν περιορισμό πού συνεχίζει νά ὑφίσταται στήν τέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας, στόν γηραιό ἡγούμενο τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα πού δέν τοῦ ἐπιτράπηκε ἡ τέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας καί ἄλλων ἀκολουθιῶν ἤ καί ἀκόμα ἡ παραμονή του στό μοναστήρι, στόν Ἐπίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο πού τοῦ ἀρνήθηκαν νά τελέσει τήν Θ. Λειτουργία ἀκόμη καί τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα γιά τίς λίγες ἑκατοντάδες ἐγκλωβισμένους ἀλλά καί στήν Ἀρμενική Κοινότητα πού δέν τῆς ἐπιτρέπεται ἡ ἐξάσκηση τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων στήν Βόρεια Κύπρο.

Ὅσον ἀφορᾶ τά θρησκευτικά μνημεῖα καί τά ἔργα τέχνης, τό ψήφισμα ἀναφέρει ὅτι πέραν τῶν 16.000 εἰκόνων καί μωσαϊκῶν κλάπηκαν παράνομα, 60.000 ἀρχαιολογικά ἀντικείμενα πού χρονολογοῦνται ἀπό τόν 6ον αἰῶνα ἕως καί τόν 20ον κλάπηκαν ἀπό πολλά μνημεῖα καί κυρίως ἐκκλησίες.

Ἐπιπλέον, γίνεται ἀναφορά στήν ἄσχημη κατάσταση πού βρίσκονται οἱ Ἐκκλησίες, 80 ἐκ των ὁποίων ἔχουν μετατραπεῖ σέ μουσουλμανικά τεμένη, 28 χρησιμοποιοῦνται ὡς ἀποθῆκες στρατοῦ, 6 ὡς μουσεῖα καί ἄλλες ὡς ἀποθῆκες, καφετέριες, ξενοδοχεῖα, δημόσια λουτρά, νυχτερινά κέντρα, στάβλους, ἀκόμη καί ὡς νεκροτομεῖα. Σχετικά μέ τά κοιμητήρια, τό ψήφισμα ἀναφέρει ὅτι ἔχουν καταστραφεί καί σιδηρένιοι σταυροί κλάπηκαν γιά νά σταλοῦν γιά ἀνακύκλωση στήν Ἰνδία.

Τό ψήφισμα συνεχίζει περιγράφοντας τό μέγεθος τῆς ἐξαγωγῆς τῶν ἔργων τέχνης κάνοντας ἀναφορά στήν περίφημη ὑπόθεση τοῦ γνωστοῦ ἀρχαιοκάπηλου Aydin Dikmen πού πιάστηκε ἀπό τίς ἀστυνομικές ἀρχές τῆς Γερμανίας ἔχοντας στήν κατοχή του βυζαντινά μωσαϊκά καί εἰκόνες, τῶν ὁποίων ἡ ἀξία ξεπερνᾶ τά 30 ἑκατομμύρια, ἀλλά καί γιά τήν ἄκαρπη προσπάθεια τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας γιά τήρηση τῆς συμφωνίας ἀποκατάστασης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ καί αὐτῆς τοῦ τεμένους Arnavut μέ τήν καλούμενη ‘‘τουρκοκυπριακή κυβέρνηση’’ ὅπου ἡ τελευταία δέν ἔδειξε καμία διάθεση συνεργασίας.

Τέλος τό ψήφισμα ἀποδέχεται ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ὑπεύθυνη γιά τήν συνεχιζόμενη καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στήν Κύπρο συμπεριλαμβανομένων: τῆς ἐλεύθερης διακίνησης τῶν Ἑλληνοκυπρίων καί τῆς πρόσβασης στά σπίτια τους, στούς χώρους λατρείας καθώς καί τῆς συμμετοχῆς τους στήν τέλεση τῶν θρησκευτικῶν τούς καθηκόντων.

Ἔχοντας ἔτσι ὑπ'ὄψιν τά πιό πάνω ἡ Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων ὑιοθέτησε τά κάτωθι:

1. Χαιρετίζει τίς χῶρες πού ἐπέστρεψαν περιουσιακά στοιχεῖα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας πού δημεύτηκαν παράνομα κατά τήν διάρκεια τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς.

2. Συγχαίρει τίς προσπάθειες τῶν κρατῶν πού ἀσχολοῦνται μέ τό πολυσύνθετο καθεστώς τῆς παράνομης ἐμπορίας θρησκευτικῶν ἀντικειμένων καί ἔργων τέχνης καί τίς παροτρύνει νά συνεχίσουν ὥστε νά διασφαλίσουν τόν ἐπαναπατρισμό αὐτῶν τῶν ἀντικειμένων στήν Κυπριακή Δημοκρατία.

3. Συγχαίρει τήν Κυπριακή Δημοκρατία γιά τίς ἐργασίες ἀποκατάστασης τῆς θρησκευτικῆς της κληρονομιᾶς.

4. Παροτρύνει ἐπιτακτικά τήν κυβέρνηση τῆς Τουρκίας νά:

α. Ἐφαρμόσει ἄμεσα τά ψηφίσματα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας πού σχετίζονται ἄμεσα μέ τήν Κύπρο καθώς καί τίς δικαστικές ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου τῶν Ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

β. Νά ἐργαστεῖ ὥστε νά ξαναπάρει καί ἀποκαταστήσει ὅλα τά ἔργα τέχνης καί ἄμεσα νά σταματήσει τήν καταστροφή στά θρησκευτικά μνημεῖα, τίς παράνομες ἀνασκαφές καί τήν παράνομη ἐμπορία εἰκόνων καί ἀρχαιοτήτων.

γ. Νά ἐπιτρέψει τήν κατάλληλη συντήρηση καί ἀναδόμηση τῶν κατεστραμμένων ἤ καταστρεφόμενων θρησκευτικῶν μνημείων καί ἄμεσα νά ἐπιτραπεί ἡ ἐλεύθερη ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τῶν ἐγκλωβισμένων.

5. Καλεῖ τήν ἐπιτροπή τῆς Διεθνοῦς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν νά διερευνήσει καί νά κάνει ὑποδείξεις γιά τήν καταπάτηση τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν στίς περιοχές τῆς Βορείου Κύπρου πού βρίσκονται ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν στρατευμάτων τῆς Τουρκίας.

6. Καλεῖ τόν Πρόεδρο καί τόν Ὑπουργό Προεδρίας τῆς Κυβέρνησης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν νά συμπεριλάβουν αὐτά τά στοιχεῖα στήν ἐτήσια ἀναφορά τους γιά καταπάτηση τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στήν Κύπρο, τήν καταστροφή τῆς περιουσίας, τήν ἔλλειψη τῆς δικαιοσύνης, τήν ἀπαγόρευση πρόσβασης σέ ἱερά μνημεῖα καί τό δικαίωμα τῶν προσφύγων νά ἀσκοῦν ἐλεύθερα τά θρησκευτικά τους καθήκοντα.

7. Καλεῖ τό Κυβερνητικό Γραφεῖο τῶν Διεθνῶν Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν νά ἀπευθύνει τίς ἀνησυχίες του πρός τήν κυβέρνηση τῆς Τουρκίας, τόν OSCE, τά Ἡνωμένα Ἔθνη, τόν εἰδικό εἰσηγητή τοῦ Ο.Η.Ε. σέ θέματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί πιστεύω καί σέ ἄλλους διεθνεῖς ὀργανισμούς καί κράτη.

8. Παροτρύνει τόν OSCE νά διασφαλίσει ὅτι τά κράτη μέλη του δέν γίνονται ἀποδέκτες Κυπριακῶν ἔργων τέχνης καί ἀρχαιοτήτων.

9. Παροτρύνει τόν OSCE νά πιέσει τήν κυβέρνηση τῆς Τουρκίας νά τηρήσει τίς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις της μέ τό νά ἐπιστρέψει τά ἔργα τέχνης τά ὁποία ἔχουν κλαπεί, νά σταματήσει τήν καταστροφή τῶν θρησκευτικῶν μνημείων, τῶν παράνομων ἀρχαιολογικῶν ἐκσκαφῶν καί τήν παράνομη διακίνηση εἰκόνων καί ἀρχαιοτήτων, νά ἐπιτρέψει τήν σωστή συντήρηση καί ἀποκατάσταση τῶν κατεστραμμένων θρησκευτικῶν μνημείων καί νά σταματήσει ἄμεσα τούς περιορισμούς τῆς ἄσκησης τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν στούς ἐγκλωβισμένους κυπρίους.

2010oktp2

Άγ. Ἀυξέντιος- Κομικεπίρ

 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Square Ambiorix 2
1000 Brussels
Belgium

E-mail: info@churchofcypruseu.com
Τηλ: +32 2 6124190
Φαξ: +32 2 6124191